Salt Youth Magazine

Christ's Catalyst

Bible : Again I will build you and you will be rebuilt, O Israel!” Jeremiah 31:4

SALT February 2014

March 8th, 2014

Hello Friends Welcome to 2014 !A Very Happy New Year to All. yuf LkðeLk ð»ko{kt Ãkh{uïh ykÃkýLku Ëkuhe ÷kÔÞk {kxu nwt EïhLkku yk¼kh {kLkwt Awt, fËk[Lku ykÃkýu Ëhufu yk LkðeLk ð»ko {kxu EïhLkku yk¼kh {kLÞku nþu, òu Lkk {kLÞku nkuÞ íkku, yíÞkhu s MkkÚku {¤eLku «kÚkoLkk fheyu, “«u{e EïhrÃkíkk 2013Lkk ð»ko Ëhr{ÞkLk nt{uþk y{khe Mkt¼k¤ […]

September 2013

November 29th, 2013
yuf ð¾ík çku swðkLk r{ºkku Jimmy yLku Ronny yufçkeòLku {¤u Au.íÞkh çkkË Ronny yu JimmyLku …qAâwt- Hi Jimmy! How are you ? Ya Ronny I am fine, what about you ? Ya I am also fine! “fu{ yksu íkwt yufË{ Lkðku Ëu¾kÞ Au.

July 2013

July 17th, 2013
Hi Guys and girls ! Salt Magazine Lkk ÃkkA÷k ytfku, ykÃk ðkt[eLku ykþeðkoËeík ÚkÞk nþku yuðe ykþk hk¾wt Awt !
sw÷kE {rnLkkÚke ykÃkýu yuf Lkðk þe»kof Ãkh {LkLk fheþwt íkuLkwt Lkk{ “Rebuild your life” Au. ‘Rebuilding’ yux÷u fu ÃkwLk:rLk{koý fhðwt ! Ãkhtíkw yk çkkçkíkLkwt r¾úMíke SðLk{kt þw {níð Au ? íkuLkku yÚko þku Au ? íku òýðwt yrLkðkÞo Au.

JUNE 2013

June 15th, 2013
Hello Friends !!! ykÃkýu ÃkkA÷k ½ýkt {rnLkkÚke your calling rð»ku òuR hÌkk Aeyu. yLku yk {rnLkkLkku {khku rð»kÞ Ãký yu s Au. ßÞkhu fkuR ÔÞrfík çkeS fkuR ÔÞrfíkLku çkku÷kðu Au, íÞkhu íkuLke ÃkkA¤ íkuLkku fkuR WÆuþ nkuÞ Au, yÚkðk íku íkuLkwt ftR fk{ íku ÃkqÁt fhkððk {ktøku Au.

Christ's Catalyst